Tháng 11-2018 có 13.064 lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Tình hình xuất khẩu lao động trong năm 2018

Theo thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước, tính riêng tháng 11-2018 đã có 13.064 Lao động đi làm việc tại nước ngoài, trong đó có 4.544 lao động là nữ.

Cụ thể lao động đi các nước như sau:

Đông nhất là thị trường Nhật Bản: 8.939 lao động (3.298 lao động nữ), Đài Loan: 4.174 lao động (1.412 lao động nữ), Hàn Quốc: 598 lao động (37 lao động nữ), Malaysia: 155 lao động (89 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 165 lao động (144 lao động nữ), Rumania: 129 lao động (08 lao đông nữ), Kuwait; 76 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 131.075 lao động (46.670 lao động nữ) đạt 119,16% kế hoạch năm 2018, trong đó thị trường Nhật Bản: 61.004 lao động (25.293 lao động nữ), Đài Loan: 57.268 lao động (18.166 lao động nữ), Hàn Quốc: 6.020 lao động (719 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 1.807 lao động (1.567 lao động nữ), Rumania: 1.284 lao động (49 lao động nữ), Malaysia: 1.043 lao động (586 lao động nữ), Algeria: 928 lao động nam, Kuwait: 744 lao động (01 lao động nữ) và các thị trường khác.